Autor wpisu
Karina Woźniak

Aktualności > Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

17 Październik 2012

logotypm

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie materiałów biurowych

I. ZAMAWIAJĄCY

MultiLingua Karina Woźniak
ul. Grunwaldzka 13a/10
46-200 Kluczbork             

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Priorytet 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course!:

 2. a) Toner do drukarki MB470 wydajność na 7000 stron 1 sztuka

 3. b) Papier ksero PolLux 5 ryz

 4. c) Cienkopis czarny - 10 sztuk tzw. fineliner cienkopiszący

 5. d) Mazak permanentny czarny 1 sztuka

 6. e) Przekładki kartonowe/separatory - 100 sztuk

 7. f) Kontener archiwizacyjny na pudła otwierany z góry (biały) Esselte 2 sztuki

 8. g) Pudło archiwizacyjne zbiorcze 2 sztuki

 9. h) Indeksy samoprzylepne POST-IT

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.10.2012 r. do godziny 15.00

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.             

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: koordynator1981@interia.pl

 2. osobiście lub pocztą na adres: MultiLingua Karina Woźniak, ul. Grunwaldzka 13a/10, Kluczbork do dnia 19.10.2012r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do siedziby firmy) 1. OCENA OFERT


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

         1 - Cena 100%

Sposób oceny ofert:

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:                       


                                      Cena najniższa spośród złożonych ofert


Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------  x 100


                                                   Cena badanej oferty                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej firmy multilingua.pl

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Wiecha pod numerem telefonu 607272417 oraz adresem email: koordynator1981@interia.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.

 

Pozostałe wpisy


Copyright Multilingua | 2016